Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FotoFantasia / WebFantasia

Erna Braat FotoFantasia KVK 32043793 te Hilversum

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FotoFantasia / WebFantasia; hierna te noemen WebFantasia een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WebFantasia.

Onderhoud van een website: Updates, het technisch onderhoud van de WordPress software, plugin/theme software en controle, malware check, beveiliging, cookies scan, broken links check, database optimalisatie, backups van files en database.

Aanpassen van een website: Contentbeheer, het door WebFantasia inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde content zoals tekst en afbeeldingen, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WebFantasia gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WebFantasia verrichtte handelingen.
Door digitale bevestiging van een overeenkomst met WebFantasia verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WebFantasia en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
Toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt afgewezen.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WebFantasia zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke/digitale overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

De door WebFantasia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
WebFantasia is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk/digitaal binnen 3 maanden, aan WebFantasia wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht WebFantasia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1  WebFantasia zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WebFantasia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebFantasia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WebFantasia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebFantasia zijn verstrekt, heeft WebFantasia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4 WebFantasia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, inclusief schade door copyright/auteursrechten schending, doordat WebFantasia is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebFantasia kenbaar behoorde te zijn.

5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WebFantasia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6 Opdrachtgever vrijwaart WebFantasia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk

Indien WebFantasia op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebFantasia worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebFantasia.
WebFantasia is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebFantasia van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

WebFantasia heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1 Voor het ontwerpen van een nieuwe website door WebFantasia voor de opdrachtgever wordt uiteraard in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

2  Na het installeren van de WordPress website op de server treedt de onderhoudsovereenkomst tussen WebFantasia en de opdrachtgever in werking. Dit technisch onderhoud kent een minimale looptijd van een kwartaal en wordt ieder kwartaal stilzwijgend verlengd met een kwartaal. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kwartaal.

3 WebFantasia kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet of onvolledig houdt aan de met WebFantasia overeengekomen afspraken inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

WebFantasia heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WebFantasia niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WebFantasia zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WebFantasia kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
WebFantasia heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden, als blijkt dat deze een gevaar vormen voor andere op de server aanwezige websites, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld door aanwezigheid van onveilige scripts.

4 WebFantasia heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 7 Technisch onderhoud van de website

Bij afname van een WordPress website bij WebFantasia geldt een onderhoudsverplichting van het WordPress systeem en de daarop geïnstalleerde themes en plugins. Dit technisch onderhoud kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhoudsovereenkomst.

Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress core, plugins, thema’s Beaver Builder Pro, Elementor Pro en Divi Elegant themes en het regelmatig maken van een backup van de database en bestanden.

Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk door deze wijzigingen komt voor rekening van de opdrachtgever en valt buiten het standaard technisch onderhoudswerk.
Ook overlegtijd met de hostingprovider indien nodig is voor rekening van opdrachtgever.

Mocht er door opdrachtgever of door derden onkundig omgegaan worden met plugins/themes software die door WebFantasia is geïnstalleerd in de website dan behoudt WebFantasia het recht de licentiecodes van de betreffende software uit de website te verwijderen met als direct gevolg dat WebFantasia niet meer haar werk kan uitoefenen tbv de betreffende website en niet aansprakelijk gesteld kan worden voor voortvloeiend achterstallig onderhoud en andere daarmee verband houdende problemen.

Artikel 8 Levering en levertijd

1 WebFantasia gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten, navigatiemenu structuur en beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het installeren van de overeengekomen software en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt WebFantasia eerst een basisopzet en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar en opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan WebFantasia. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op de basisopzet, gaat WebFantasia ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met deze basisopzet. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op de basisopzet of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat WebFantasia over tot het voltooien van de volledige website en volgt de factuur met de overeengekomen prijs, te voldoen binnen 14 dagen.

3 Mocht WebFantasia onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan WebFantasia alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij WebFantasia een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 9 Overmacht

1 Onder overmacht om aan haar verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan WebFantasia kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
WebFantasia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WebFantasia als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WebFantasia alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en WebFantasia geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WebFantasia tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

3 WebFantasia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derde partij waarop WebFantasia geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 Prijzen en prijswijzigingen

1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2 Wijzigingen in de tarieven worden door WebFantasia minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

3 WebFantasia is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derde partijen worden doorgevoerd.

Artikel 11 Betaling

1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en WebFantasia is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door WebFantasia het verschuldigde bedrag te voldoen.

2 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door WebFantasia aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door WebFantasia. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door WebFantasia het verschuldigde bedrag te voldoen.

3 In genoemde gevallen behoudt WebFantasia zich het recht voor, eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan WebFantasia over het openstaande bedrag.

5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WebFantasia een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer opdrachtgever binnen 14 dagen niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij uiterlijk binnen 2 weken na facturering WebFantasia hiervan op de hoogte te stellen. Gezamenlijk zullen we deze bewering onderzoeken en indien nodig zal WebFantasia een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

7 Indien WebFantasia abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal WebFantasia het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8 Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens WebFantasia heeft voldaan.

1 Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van WebFantasia het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen noch zonder toestemming van WebFantasia wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
2 Indien opdrachtgever beeldmateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde copyright licenties.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1 WebFantasia en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WebFantasia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WebFantasia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, privacy schade claims of schade wegens gederfde omzet of winst.

2 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. WebFantasia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

3 WebFantasia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverde (tekst)materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor het ongeautoriseerde gebruik van beeldmateriaal en tekstinhoud van derden waar auteursrechten op rusten.

De verantwoordelijkheid van WebFantasia stopt zodra opdrachtgever zelf het beheer over de website gaat voeren en binnen de website handelingen verricht die schade veroorzaken aan de website of heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website over te nemen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website ontstaat en de veiligheid van andere websites op de server in het gedrang komt.

4 In geval van overmacht is WebFantasia gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
Onder overmacht om aan haar verplichtingen te voldoen wordt verstaan elke vreemde oorzaak, welke niet aan WebFantasia kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.
WebFantasia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere partij waarop WebFantasia geen invloed kan uitoefenen.

5 De opdrachtgever dient WebFantasia terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgever’s bedrijfs- persoons- en andere relevante gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door WebFantasia geleden, schade.

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

WebFantasia noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder elkaars voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 15 Reclamering

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten / diensten te melden aan WebFantasia, waarna zij deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan WebFantasia binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
Reclamering schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16 Wijziging van algemene voorwaarden

WebFantasia behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 17 Divers

1 WebFantasia zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WebFantasia.

2 Wanneer WebFantasia bemiddelt bij webhosting voor opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hostingprovider stelt. Facturen voor webhosting worden rechtstreeks naar de opdrachtgever verzonden. WebFantasia kan niet worden aangesproken door opdrachtgever over prijswijzigingen die door de hostingprovider of andere derde partij worden doorgevoerd.
WebFantasia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met daarbij behorende persoonsgegevens van domeinnamen en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WebFantasia zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

4 WebFantasia is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WebFantasia en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door WebFantasia met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van WebFantasia beslissend.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. De door WebFantasia vervaardigde website is en blijft (na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding) eigendom van de opdrachtgever.

Door WebFantasia of samenwerkende personen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website van opdrachtgever blijven eigendom van ontwikkelaar.

Artikel 20 Privacy bepalingen

Persoonsgegevens worden door WebFantasia slechts gebruikt bij het aanmelden van een domeinnaam, hosting en gedeeld met de samenwerkende partijen benoemd in; Verwerking persoonsgegevens in de Privacyverklaring van WebFantasia

Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk en zullen niet aan overige derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met, uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van opdrachtgever. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.

Verwerkingsovereenkomst

  1. Indien WebFantasia in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) WebFantasia en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door WebFantasia uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
  2. WebFantasia verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en WebFantasia als verwerker.
  3. Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
  4. WebFantasia zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens. En zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de, aan het treffen van de beveiliging, verbonden kosten niet onredelijk is.
  5. WebFantasia staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van WebFantasia, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
  6. WebFantasia mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft WebFantasia daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever zal WebFantasia de opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
  7. Opdrachtgever geeft WebFantasia toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten gebruik te maken van een derde samenwerkende persoon of partij, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. WebFantasia zal er zorg voor dragen dat deze derden dezelfde plichten op zich nemen zoals opdrachtgever en WebFantasia zijn overeengekomen. Op verzoek van opdrachtgever zal WebFantasia de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door WebFantasia ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door WebFantasia ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en WebFantasia in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
  8. Cookies; WebFantasia gaat terughoudend om met het plaatsen van third party functies zoals adverteerders, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo enz op de website van opdrachtgever. Dit gebeurt, pas nadat opdrachtgever de wens hiertoe heeft uitgesproken. WebFantasia is niet aansprakelijk voor, ondanks zorgvuldig handelen, eventuele schadeclaims van websitebezoekers en het gebruik van een serieuze, Nederlandse cookie plugin ‘Complianz’ op opdrachtgever’s website. Via de link ‘Cookie Policy’ in de cookie banner, en in het menu van de website van opdrachtgever, kan opdrachtgever te allen tijde zijn/haar bedrijfsgegevens en informatie betreffende het gebruik van cookies op zijn/haar website in zien. WebFantasia verwacht van opdrachtgever dat wijziging van zijn/haar gegevens terstond worden doorgegeven zodat WebFantasia de pagina Cookie Policy op de website van opdrachtgever actueel kan houden. Opdrachtgever is en blijft eindverantwoordelijke ten aanzien van de verstrekte informatie op de Cookie Policy pagina, Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden van zijn/haar website.

Verwerking van persoonsgegevens benoemd in de Privacyverklaring van WebFantasia

Laatst bijgewerkt op 8-4-2024